| หน้าหลัก | เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง/กำหนดการ

Google Classroom 2560
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/3 (60)

Google Classroom 2559
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (2559)

Google Classroom 2558
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2558)

รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน 2561
รายชื่อนักเรียน 2560
รายชื่อนักเรียน ป4-ป6 2559
รายชื่อนักเรียน ป6 2558

ทดสอบระบบ
ป.2


สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
 หน้านี้ 000000 วันนี้
055830 วันนี้ 13
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 13 คน


รางวัลที่ได้รับ

  รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ҹ(5457)


  ปีการศึกษา 2559 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
SWIMMING ROBOTICS GAME 2017
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือ
  ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายน้ำ SWIMMING ROBOTICS GAME 2017
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายประภากร    ปัญญาเทพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
   1. เด็กชายอภินันท์    ปันทนา 2. เด็กชายธีรสิทธิ์    ง้าวกาเขียว
 
2 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญทอง
   1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีอรุณ 2. เด็กหญิงธนัญญา    แก้วสว่าง
 
3 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงตมิศา    หมายชอบ 2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ตันตา
 
4 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
   1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ใจฝั้น 2. เด็กหญิงกัณฐิกา    สุวรรณสุระ
 
5 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
  รางวัล เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงชนิศา    ดุลยพิพัฒน์ 2. เด็กหญิงณัฐริกา    ตาแสน
 
6 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายนัฐพล    ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายประภากร    ปัญญาเทพ
  3. เด็กชายรัตนพล    หาสร
 
7 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายนัฐพล    ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายรัตนพล    หาสร
  3. เด็กชายรายทิพย์    สุวรรณ
 
8 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายประภากร    ปัญญาเทพ 2. เด็กชายพัทธพล    เป็งมณี
  3. เด็กชายศตวรรษ    รังสรรค์
 
9 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญ ทองแดง
  1. เด็กชายพัทธพล    เป็งมณี 2. เด็กชายศตวรรษ    รังสรรค์
 
10 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญ ทอง
   1. เด็กชายวริศ    ประสพผลสุจริต 2. เด็กชายปุณพัทร์    ใหม่ทา
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายนัฐพล    ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายรัตนพล    หาสร
  3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เขียวสืบ
 
2 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ เงิน
  1. เด็กชายประภากร    ปัญญาเทพ 2. เด็กชายพัทธพล    เป็งมณี
  3. เด็กชายศตวรรษ    รังสรรค์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับประเทศ
1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ ทองแดง
  1. เด็กชายนัฐพล    ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายรัตนพล    หาสร
  3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เขียวสืบ
 
ҹ(4860)


  ปีการศึกษา 2558 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงวราภรณ์ เทพยุหะ 2. เด็กหญิงสุปวีณ์ พอชัย
 
2 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงดาริกา หล้าสมศรี 2. เด็กหญิงสุภาวดี ศรีอรุณ
 
3 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงตมิศา หมายชอบ 2. เด็กหญิงนารีรัตน์ กาใจทราย
4 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันกันทะ 2. เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจฝั้น
 
5 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ เงิน
  1. เด็กชายนัฐพล ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายประภากร ปัญญาเทพ
  3. เด็กชายรัตนพล หาสร
 
6 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญ ทองแดง
  1. เด็กชายกฤตภาส ทรายจันทร์ 2. เด็กชายนันทพงศ์ เขียวมี
 
7 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ เงิน
  1. เด็กหญิงชุตารีย์ ฟองสม 2. เด็กหญิงธัญพิมล วังใน
  3. เด็กหญิงรัชนก ตื้อยศ 4. เด็กหญิงวิภาวรรณ อัยยะกา
  5. เด็กหญิงสุพรรณิกา คำเรือน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาค
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงวราภรณ์ เทพยุหะ 2. เด็กหญิงสุปวีณ์ พอชัย
 
2 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงดาริกา หล้าสมศรี 2. เด็กหญิงสุภาวดี ศรีอรุณ
 
3 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงตมิศา หมายชอบ 2. เด็กหญิงนารีรัตน์ กาใจทราย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับประเทศ
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงวราภรณ์ เทพยุหะ 2. เด็กหญิงสุปวีณ์ พอชัย
ҹ(4752)


  ปีการศึกษา 2557 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริพัฒน์ อ้างอิง 2. เด็กชายอภิวัฒน์ นันตาพรม
 
2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายชายธวัช จริงมาก 2. เด็กชายปิยะณัฐ สุคนธรัตน์
 
3 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริญญา คำภูแสน 2. เด็กชายวงศกร กิจประกอบ
4 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกลนาน ม.1-ม.3
  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง
  1. เด็กชายวรพงษ์ หวานมีรส 2. เด็กชายวัชรพงค์ เรือนเป็ง
 
5 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
  รางวัล เหรียญ เงิน
  1. เด็กชายชนะศึก พรมโลก 2. เด็กหญิงอลิศรา นันตาพรม
 
6 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ กันธิยา 2. เด็กหญิงวิภาพร ยะแก้วบุตร
 
7 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายชนะศึก พรมโลก 2. เด็กชายณัฐพล วงค์หอคำ
 
8 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงณัฐริกา อินต๊ะใจ 2. เด็กหญิงดารุณี สิมดี
 
9 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญเงิน
  1. เด็กชายธวัชชัย ส่งเสียง 2. เด็กชายศักดิ์สุธี ศรีวิเชษฐ์
 
10 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงพัชรีพรรณ วงค์หอคำ 2. เด็กหญิงสุพัตรา สถาน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริพัฒน์ อ้างอิง 2. เด็กชายอภิวัฒน์ นันตาพรม
 
2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
  1. เด็กชายชายธวัช จริงมาก 2. เด็กชายปิยะณัฐ สุคนธรัตน์
 
3 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริญญา คำภูแสน 2. เด็กชายวงศกร กิจประกอบ
 
4 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  รางวัล เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงณัฐริกา อินต๊ะใจ 2. เด็กหญิงดารุณี สิมดี
 
5 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  รางวัล เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงณัฐริกา อินต๊ะใจ 2. เด็กหญิงดารุณี สิมดี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับประเทศ
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริพัฒน์ อ้างอิง 2. เด็กชายอภิวัฒน์ นันตาพรม
 
ҹ(4851)ประวัติครูพงษ์ศักดิ์
 
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง

รางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2558 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2557 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน

CAI ประเภทเกม ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์
 

วาดภาพด้วย paint
 

เครื่องบินพลังยาง
 

YouTube
 

comsci42
comsci42ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
396 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com