| หน้าหลัก | เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง/กำหนดการ

Google Classroom 2560
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/3 (60)

Google Classroom 2559
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (2559)

Google Classroom 2558
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2558)

รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน 2561
รายชื่อนักเรียน 2560
รายชื่อนักเรียน ป4-ป6 2559
รายชื่อนักเรียน ป6 2558

ทดสอบระบบ
ป.2


สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
 หน้านี้ 000000 วันนี้
055835 วันนี้ 18
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 12 คน


  รายชื่อนักเรียน 2561
เลขที่ ชั้น ห้อง รหัส
นักเรียน
คำนำ
หน้าชื่อ
ชื่อ นามสกุล
1 อ.1 1 11118 เด็กชาย เกียรติภัทร คุณชมภู
2 อ.1 1 11119 เด็กชาย คุณภัทร ตาลดี
3 อ.1 1 11120 เด็กชาย จิรายุ แลกันทะ
4 อ.1 1 11121 เด็กชาย ชนกันต์ ฮาวต่อมแก้ว
5 อ.1 1 11122 เด็กชาย ชินภัทร ฉัตรคำ
6 อ.1 1 11123 เด็กชาย ชุติพนธ์ จันทร์ทิพย์
7 อ.1 1 11124 เด็กชาย ณัฐภัทร แสงมณี
8 อ.1 1 11125 เด็กชาย ธัชพล อูปคำ
9 อ.1 1 11126 เด็กชาย ธันวา อินตานวล
10 อ.1 1 11127 เด็กชาย บูรพา แสงเมืองเปียง
11 อ.1 1 11128 เด็กชาย โมกุล ศิลาศักดิ์สกุล
12 อ.1 1 11129 เด็กหญิง กชกร กันทะ
13 อ.1 1 11130 เด็กหญิง ชุติมา คนขยัน
14 อ.1 1 11131 เด็กหญิง ชุติมา วิไชย
15 อ.1 1 11132 เด็กหญิง ธัญพิชชา รูปงาม
16 อ.1 1 11133 เด็กหญิง นีรัมพรร์ ส่องหล้า
17 อ.1 1 11134 เด็กหญิง ปทิตตา ลาดคูบอน
18 อ.1 1 11135 เด็กหญิง พิชญา สิงห์แก้วสืบ
19 อ.1 1 11136 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ตาวงศ์
20 อ.1 1 11137 เด็กหญิง ภัททิยา อยู่สุข
21 อ.1 1 11138 เด็กหญิง มัลลิกา น้อยปลูก
22 อ.1 1 11139 เด็กหญิง วณิชยา ผิวกลาง
23 อ.1 1 11140 เด็กหญิง วรรณฤดี ฉัตรเขื่อนแก้ว
24 อ.1 1 11141 เด็กหญิง วรรณรดา จันต๊ะคำ
25 อ.1 1 11142 เด็กหญิง วิชญาพร เรือนกุณา
26 อ.1 1 11143 เด็กหญิง สิปาง เทพประดับดี
27 อ.1 1 11144 เด็กหญิง ศศิธร มะม่วงแก้ว
28 อ.1 1 11145 เด็กหญิง อาลาดา วงศ์แสนชุม
29 อ.1 1 11146 เด็กหญิง เอวา สุพันสัก
1 อ.2 1 11062 เด็กชาย ชินดนัย ไชยเสน
2 อ.2 1 11063 เด็กชาย ชนกันต์ มูลทรายคำ
3 อ.2 1 11065 เด็กชาย ณัฐนันท์ สีหล้า
4 อ.2 1 11066 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ หล้ากันทา
5 อ.2 1 11067 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ วรรณต๊ะจักร
6 อ.2 1 11068 เด็กชาย ธนดล เจนจัด
7 อ.2 1 11069 เด็กชาย ธีรภัทร์ กันทะกะ
8 อ.2 1 11070 เด็กชาย ปุญญพัทธ์ ไชยวงศ์
9 อ.2 1 11071 เด็กชาย พิชญุตม์ มณีแสน
10 อ.2 1 11072 เด็กชาย ภาณุกรณ์ สนิทนวล
11 อ.2 1 11073 เด็กชาย ศิรณัฐ์ สุขสวัสดิ์
12 อ.2 1 11193 เด็กชาย จิรายุ วงศ์ต่อม
13 อ.2 1 11194 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ วงศ์ทิม
14 อ.2 1 11195 เด็กชาย ณัฐกฤต สุเทพ
15 อ.2 1 11196 เด็กชาย ธีรภัทร สุภายะ
16 อ.2 1 11197 เด็กชาย ภูฒิภัทร จันหอม
17 อ.2 1 11198 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ อินต๊ะใจ
18 อ.2 1 11075 เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ ทำกล้า
19 อ.2 1 11076 เด็กหญิง ชนิดาภา รินสม
20 อ.2 1 11077 เด็กหญิง ณัชชา เรือนป๋าน
21 อ.2 1 11078 เด็กหญิง ณัฐวรา ไชยลังกา
22 อ.2 1 11079 เด็กหญิง ธัญชนก โตเมฆ
23 อ.2 1 11080 เด็กหญิง ธีรกานต์ ก๋าคำต๊ะ
24 อ.2 1 11081 เด็กหญิง น้ำฝน มหสถาพร
25 อ.2 1 11082 เด็กหญิง พัชราภรณ์ วงศ์วารห้อย
26 อ.2 1 11083 เด็กหญิง ลักขณา ยอดแปง
27 อ.2 1 11084 เด็กหญิง วรฤทัย แปงแก้ว
28 อ.2 1 11085 เด็กหญิง สุชานาฏ ชะดาบู้
29 อ.2 1 11086 เด็กหญิง อภิชญา แก้วตุ่มกา
30 อ.2 1 11087 เด็กหญิง สุธินี สุวรรณ
31 อ.2 1 11088 เด็กหญิง ธิดาภา จันทร์มา
32 อ.2 1 11110 เด็กหญิง ชลธิชา เภาวงษ์
33 อ.2 1 11074 เด็กหญิง กัญญาภัทร ตันตะละ
34 อ.2 1 11200 เด็กหญิง เขมิสรา ปาน้อย
35 อ.2 1 11201 เด็กหญิง สีเต้อ สมลิด
1 อ.2 2 11096 เด็กชาย อภิชาติ พานิชา
2 อ.2 2 11235 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ธิวงค์
3 อ.2 2 11236 เด็กชาย กฤษดา สมบูรณ์
4 อ.2 2 11237 เด็กชาย กัณภ์นภัทร ตื้อยศ
5 อ.2 2 11238 เด็กชาย จิรพงค์ ยอดอุทา
6 อ.2 2 11239 เด็กชาย จิรายุ วงลาศรี
7 อ.2 2 11240 เด็กชาย เจษฎากร ใจคำท้าว
8 อ.2 2 11241 เด็กชาย ณัฐภัทร ลุ่มกลาง
9 อ.2 2 11242 เด็กชาย นรรัตน์ เทพวงศ์
10 อ.2 2 11243 เด็กชาย ปรัชญา เมืองมาหล้า
11 อ.2 2 11244 เด็กชาย ภูดิส ทองสุข
12 อ.2 2 11245 เด็กชาย รชตะ หลักคำ
13 อ.2 2 11246 เด็กชาย รชพล สุปินะ
14 อ.2 2 11247 เด็กชาย ศราวุฒิ โคตะมะ
15 อ.2 2 11248 เด็กชาย อัฐศณ อภิรัฐเมธีกุล
16 อ.2 2 11249 เด็กหญิง กัญญาพร ยอดอุทา
17 อ.2 2 11250 เด็กหญิง กัญญาพัชร ศรีใจ
18 อ.2 2 11251 เด็กหญิง ชาลิดา ตากูล
19 อ.2 2 11252 เด็กหญิง ชาลิสา เรือนป๋าน
20 อ.2 2 11253 เด็กหญิง ซูไฮมี คำดีมา
21 อ.2 2 11254 เด็กหญิง ฐิติกา แปงเงิน
22 อ.2 2 11255 เด็กหญิง ธัญญ์ญชนกนันท์ ศรพรหม
23 อ.2 2 11256 เด็กหญิง ปิยนุช วงศ์ดี
24 อ.2 2 11257 เด็กหญิง พลอยไพลิน สายทิ
25 อ.2 2 11258 เด็กหญิง พัตรพิมล ฟันกิติ
26 อ.2 2 11259 เด็กหญิง พิมณภัส ทิปิง
27 อ.2 2 11260 เด็กหญิง พิมลวรรณ์ จันเสนา
28 อ.2 2 11261 เด็กหญิง มนัญญา ทรายหล้า
29 อ.2 2 11262 เด็กหญิง เมธยา มังคละ
30 อ.2 2 11263 เด็กหญิง ศศิกานต์ สันแดง
31 อ.2 2 11264 เด็กหญิง ศศิวิภา อินต๊ะเครือ
32 อ.2 2 11265 เด็กหญิง ศิริประภา รินทร์สม
33 อ.2 2 11266 เด็กหญิง ศิริรัตน์ สุภาพ
34 อ.2 2 11267 เด็กหญิง อัณณ์พิรญาณ์ จันทร์เป็งผัด
1 อ.3 1 10993 เด็กชาย กฤษณะ ต๊ะเขื่อนแก้ว
2 อ.3 1 10994 เด็กชาย คณิศร เปียงอุตร
3 อ.3 1 10995 เด็กชาย จิรสิน บัวผิน
4 อ.3 1 10996 เด็กชาย ณัฐนนท์ เครือสุวรรณ
5 อ.3 1 10997 เด็กชาย ณัฐพล ฮาวคำฟู
6 อ.3 1 10998 เด็กชาย ณณัฏฐ์ แก้วตา
7 อ.3 1 10999 เด็กชาย ณฏฐพล ชาภู่พุทธ
8 อ.3 1 11000 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อาษาวิเศษ
9 อ.3 1 11001 เด็กชาย ทฤษฎี โสรักนิต
10 อ.3 1 11002 เด็กชาย ธนภัทธ์ อนุ
11 อ.3 1 11003 เด็กชาย ธนา ติ๊บแก้ว
12 อ.3 1 11004 เด็กชาย นฤเบศน์ กอบศิลป์
13 อ.3 1 11005 เด็กชาย ปภังกรณ์ จันทะรังศรี
14 อ.3 1 11007 เด็กชาย ภูริพัตน์ อินถาวัน
15 อ.3 1 11008 เด็กชาย ศุภกิจ ยิ่งเจริญ
16 อ.3 1 11009 เด็กชาย ศุภกฤต อ่อนชาติ
17 อ.3 1 11010 เด็กชาย สิทธิโชค เคหะลูน
18 อ.3 1 11011 เด็กหญิง กมลชนก ใจแก้ว
19 อ.3 1 11012 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุตาปิว
20 อ.3 1 11013 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คำจันทร์
21 อ.3 1 11014 เด็กหญิง จิรนันท์ แซ่ลินวงค์
22 อ.3 1 11015 เด็กหญิง ชนนิกานต์ คำเมือง
23 อ.3 1 11016 เด็กหญิง ธีทราภรณ์ ทองนิน
24 อ.3 1 11017 เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ แข็งพิลา
25 อ.3 1 11018 เด็กหญิง ปพิชญา แก้วตา
26 อ.3 1 11019 เด็กหญิง พัชริดา ปาสิงห์
27 อ.3 1 11020 เด็กหญิง พิมพ์ธิดา คำคูณ
28 อ.3 1 11021 เด็กหญิง รมิตา แก้วเสมอใจ
29 อ.3 1 11022 เด็กหญิง วิการดา พุ่มประเสริฐ
30 อ.3 1 11023 เด็กหญิง วิลารัตน์ ก้อนแหวน
31 อ.3 1 11024 เด็กหญิง อภิญญา หมื่นตาบุตร
32 อ.3 1 11025 เด็กหญิง อาลัมภางค์ แสนบ่อ
33 อ.3 1 11026 เด็กหญิง เอื้อมพร ไชยวรรณ์
34 อ.3 1 11101 เด็กหญิง พาสุข โพธิญาณ
35 อ.3 1 11188 เด็กหญิง ชิโรฌา เสนอุโมงค์
36 อ.3 1 11189 เด็กหญิง ติณณา อุตมะ
37 อ.3 1 11199 เด็กชาย ณพรรณพ ไข่คำ
1 อ.3 2 11027 เด็กชาย กันตณัฐ ฉัตรแก้ว
2 อ.3 2 11028 เด็กชาย กิตติศักดิ์ แลวลิตร
3 อ.3 2 11029 เด็กชาย จีรยุทธ ตามกรง
4 อ.3 2 11031 เด็กชาย ฐปนัท ไชยอินตา
5 อ.3 2 11032 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ตุ้ยสืบ
6 อ.3 2 11033 เด็กชาย ธนกร เดชผลิต
7 อ.3 2 11034 เด็กชาย ธนกร พรมธิ
8 อ.3 2 11035 เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญเรือง
9 อ.3 2 11036 เด็กชาย บัญฑิต ผันอุด
10 อ.3 2 11037 เด็กชาย ปิยะพงษ์ สุวรรณลัย
11 อ.3 2 11038 เด็กชาย ภูริภัสร์ การะบูรณ์
12 อ.3 2 11039 เด็กชาย รัฐศาสตร์ อินตาแก้ว
13 อ.3 2 11040 เด็กชาย วรายุส ปุ๊ดสร้อย
14 อ.3 2 11041 เด็กชาย วรสิทธิ์ ทบเทิบ
15 อ.3 2 11042 เด็กชาย สรชัช ไชยเครื่อง
16 อ.3 2 11044 เด็กชาย อิสริยศักดิ์ ไชยสาร
17 อ.3 2 11108 เด็กชาย ชินพัฒน์ บุตรดาซุย
18 อ.3 2 11190 เด็กชาย ณัฐชนน เตาะไธสง
19 อ.3 2 11045 เด็กหญิง กัญญาพัชร แสนเมืองมา
20 อ.3 2 11046 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ต๊ะคำ
21 อ.3 2 11047 เด็กหญิง จารุพิชญา อยู่สุข
22 อ.3 2 11048 เด็กหญิง โซเฟียรนา ฤทธิ์เดช
23 อ.3 2 11049 เด็กหญิง ณัฐณิชา วงค์ดาว
24 อ.3 2 11050 เด็กหญิง ณัฐมน ตั้งการ
25 อ.3 2 11051 เด็กหญิง ณิชานันท์ สุตาวงศ์
26 อ.3 2 11052 เด็กหญิง ธันยรัศมิ์ บุญลือ
27 อ.3 2 11053 เด็กหญิง โชติกา ดาทอง
28 อ.3 2 11054 เด็กหญิง ธมลวรรณ อินตาคำ
29 อ.3 2 11055 เด็กหญิง วิภาพร ประยูรช่วย
30 อ.3 2 11056 เด็กหญิง วิมพ์วิภา ณ ลำพูน
31 อ.3 2 11057 เด็กหญิง ศิริวิมล กันวา
32 อ.3 2 11058 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วงศ์ต่อม
33 อ.3 2 11059 เด็กหญิง ธัญญพร กระสันต์
34 อ.3 2 11060 เด็กหญิง พิชชานันท์ คำสม
35 อ.3 2 11061 เด็กหญิง พรรณนารา มาวิเลิศ
36 อ.3 2 11191 เด็กหญิง พิชญธิดา วัฒนกุล
37 อ.3 2 11192 เด็กหญิง เพชราภรณ์ พรมชัย
1 ป.1 1 10834 เด็กชาย ธีรภัทร ผาสุทะ
2 ป.1 1 10835 เด็กชาย ธีรภัทร อินถานะ
3 ป.1 1 10837 เด็กชาย นฤดล วงศ์แก้ว
4 ป.1 1 10839 เด็กชาย พีระภัทร ภูมิสถาน
5 ป.1 1 10845 เด็กชาย วุฒิภัทร ยอดอุทา
6 ป.1 1 10864 เด็กชาย ณัฏฐินันท์ เลี่ยมปรีชา
7 ป.1 1 10866 เด็กชาย ตรัยรัตน์ วงศ์ทา
8 ป.1 1 10873 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สีหล้า
9 ป.1 1 10878 เด็กชาย คเนศ สันอุดร
10 ป.1 1 11092 เด็กชาย มรุเดช มานะเพียร
11 ป.1 1 11157 เด็กชาย กฤษดา พาณิชย์
12 ป.1 1 11158 เด็กชาย ฐิตินันท์ ไชยสาร
13 ป.1 1 11159 เด็กชาย ธีระ สุขสมรูป
14 ป.1 1 11160 เด็กชาย ปุณณวิช ศรีแสง
15 ป.1 1 11161 เด็กชาย ภูวฤทธิ์ บุญเรือง
16 ป.1 1 11162 เด็กชาย วรวิทย์ บุญเต็ม
17 ป.1 1 11163 เด็กชาย สิรวิชณ์ ยะถา
18 ป.1 1 11164 เด็กชาย อัตฒพงศ์ แสงบุญเรือง
19 ป.1 1 10881 เด็กหญิง ภัทรฑาฎา ชาวเขลางค์
20 ป.1 1 10882 เด็กหญิง มนัญญา สุขคำเมือง
21 ป.1 1 10889 เด็กหญิง จิราลักษณ์ กันสาย
22 ป.1 1 10890 เด็กหญิง ณัฐชยา ตื้อยศ
23 ป.1 1 11165 เด็กหญิง ณัฐฑิตา อินถานะ
24 ป.1 1 11166 เด็กหญิง ธิดารัตน์ วงศ์ชัชวาลย์
25 ป.1 1 11167 เด็กหญิง นิรัตน์กมล แก้วบุญเรือง
26 ป.1 1 11168 เด็กหญิง พิชญาดา คำงำเมือง
27 ป.1 1 11169 เด็กหญิง รุ่งอรุณ อุตมา
28 ป.1 1 11170 เด็กหญิง ลัลนา ไชยปา
29 ป.1 1 11171 เด็กหญิง วิภาดา มะวงศ์ไวย
30 ป.1 1 11172 เด็กหญิง วิภาดา อินทรงค์
1 ป.1 2 10832 เด็กชาย ธนดล โพชรา
2 ป.1 2 10841 เด็กชาย รธีพัฒน์ แลใจ
3 ป.1 2 10861 เด็กชาย กิติชัย สิงห์แก้ว
4 ป.1 2 10867 เด็กชาย ธาราทิพย์ วงศ์ทอง
5 ป.1 2 10871 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ สมหล้า
6 ป.1 2 10876 เด็กชาย อานัส ศรีสุรินทร์
7 ป.1 2 10877 เด็กชาย ณัฐภูมิ ตาขัน
8 ป.1 2 10914 เด็กชาย ปวริศร น้อยนาฏ
9 ป.1 2 11173 เด็กชาย กิตติกวิน แก้วปินใจ
10 ป.1 2 11174 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงศ์ต่อม
11 ป.1 2 11175 เด็กชาย ทวีรวิทย์ ชาวนา
12 ป.1 2 11176 เด็กชาย ธนาเดช วังขวา
13 ป.1 2 11177 เด็กชาย วุฒิชัย กุณะ
14 ป.1 2 11178 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ปาระมี
15 ป.1 2 11179 เด็กชาย ศุภกฤต ช่างการ
16 ป.1 2 11180 เด็กชาย อิทธิพล ท่องเที่ยว
17 ป.1 2 10848 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ทิพย์มณี
18 ป.1 2 10851 เด็กหญิง เขมธิกา โยธาภักดี
19 ป.1 2 10858 เด็กหญิง ศศิกานต์ ศรีฉัตรใจ
20 ป.1 2 10859 เด็กหญิง สุภาพร พอชัย
21 ป.1 2 10880 เด็กหญิง สุดารัตน์ พานิชา
22 ป.1 2 10884 เด็กหญิง กันติชา ปูกันธะ
23 ป.1 2 11181 เด็กหญิง จิรัชยา คำสม
24 ป.1 2 11182 เด็กหญิง จิรายา สายสุข
25 ป.1 2 11183 เด็กหญิง ชยาภัสร์ คำอ้อย
26 ป.1 2 11184 เด็กหญิง พลอยปภัส ชื่นจิตร
27 ป.1 2 11185 เด็กหญิง พัชริดา ทานันท์
28 ป.1 2 11186 เด็กหญิง พิชญาภา ใจแก้วแดง
29 ป.1 2 11187 เด็กหญิง ศิริญญา ขัดสม
1 ป.1 3 10833 เด็กชาย ทินภัทร ทองรัก
2 ป.1 3 10842 เด็กชาย รณภัฎ เทพสุรินทร์
3 ป.1 3 10844 เด็กชาย วชิรวิชญ์ อ้ายตา
4 ป.1 3 10846 เด็กชาย ศรัณยพงษ์ ศรีนำปน
5 ป.1 3 10869 เด็กชาย นันทชัย มังคละ
6 ป.1 3 10870 เด็กชาย ปวริศ อุ่นนวล
7 ป.1 3 10875 เด็กชาย ศุภกร ลังกาแก้ว
8 ป.1 3 11202 เด็กชาย ก้องเกียรติ ติ๊บปู่ทา
9 ป.1 3 11203 เด็กชาย จิราวัฒน์ ทิพพา
10 ป.1 3 11204 เด็กชาย ณัฐนันท์ ตาบุญ
11 ป.1 3 11205 เด็กชาย ภาคภูมิ พรรณสาร
12 ป.1 3 11206 เด็กชาย ภูชนินภัทร นันตี
13 ป.1 3 11207 เด็กชาย วรศิลป์ ภูใจ
14 ป.1 3 11208 เด็กชาย ศตวรรศ อุ่นเมือง
15 ป.1 3 11209 เด็กชาย ศิลาเพชร เกษา
16 ป.1 3 11210 เด็กชาย อนันดา ทาวรรณ์
17 ป.1 3 11211 เด็กชาย อัศราชัย กันธิมา
18 ป.1 3 10849 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ นัดกิ่ง
19 ป.1 3 10850 เด็กหญิง เกวลิน แซ่ยิ่ง
20 ป.1 3 10854 เด็กหญิง ธิติวรดา ไชยเครื่อง
21 ป.1 3 10856 เด็กหญิง ภัทรศยา สุภายะ
22 ป.1 3 10883 เด็กหญิง จิรนันท์ แก้ววิเชียร
23 ป.1 3 10885 เด็กหญิง สาธิยา สันติวิภารัตน์
24 ป.1 3 10887 เด็กหญิง อิสยาห์ ราชกิจเจริญ
25 ป.1 3 11212 เด็กหญิง กวินธิดา สุฤทธิ์
26 ป.1 3 11213 เด็กหญิง ชญานิศา มูลคำ
27 ป.1 3 11214 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ เมืองมาหล้า
28 ป.1 3 11215 เด็กหญิง วนัสนันท์ ฉัตรแก้ว
1 ป.1 4 10838 เด็กชาย ปรเมธ ใจคำ
2 ป.1 4 10843 เด็กชาย วชิรวิทย์ เชียงทอง
3 ป.1 4 10863 เด็กชาย จิรยุ วงศ์ทา
4 ป.1 4 10865 เด็กชาย ณัฐภัค มะโนสม
5 ป.1 4 10868 เด็กชาย นราวิชญ์ เตชะวงค์
6 ป.1 4 10872 เด็กชาย ยศพัทธ์ อัยกิจเสนี
7 ป.1 4 10874 เด็กชาย วิศรุต คันทะ
8 ป.1 4 11216 เด็กชาย ชาตรี คำเมืองมูล
9 ป.1 4 11217 เด็กชาย ทีปกร จิตใหญ่
10 ป.1 4 11218 เด็กชาย ธนวัฒน์ โยปินตา
11 ป.1 4 11219 เด็กชาย รัชกฤษณ์ แก้วอำไพ
12 ป.1 4 11220 เด็กชาย วงศธร ปางเดิม
13 ป.1 4 10852 เด็กหญิง ณิชนันท์ ลวนคำ
14 ป.1 4 10857 เด็กหญิง วลัยพรรณ บุญเหลือ
15 ป.1 4 10879 เด็กหญิง ธรรญชนก เป็งสา
16 ป.1 4 10886 เด็กหญิง อภิญญา แก้วอุด
17 ป.1 4 10907 เด็กหญิง กัญยาษา สุริยะ
18 ป.1 4 11221 เด็กหญิง ชนานันท์ เถาสละ
19 ป.1 4 11222 เด็กหญิง ธัญรัตน์ หล้าสมศรี
20 ป.1 4 11223 เด็กหญิง นัฐพร อมาตยกุล
21 ป.1 4 11224 เด็กหญิง นันธิตา คำวัง
22 ป.1 4 11225 เด็กชาย พิชชากร ศรีเป็ง
23 ป.1 4 10855 เด็กหญิง ฟ้ารุ้ง วงศ์ทอง
24 ป.1 4 11227 เด็กหญิง รนิตา หุ่นภู
25 ป.1 4 11228 เด็กหญิง ลลิตา ทัศนพันธ์เพชร
26 ป.1 4 11229 เด็กหญิง วณิชยา โคธา
27 ป.1 4 11230 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พองแก้ว
1 ป.2 1 10691 เด็กชาย ณฐกร วงศ์ใจ
2 ป.2 1 10692 เด็กชาย นัฐดนัย อุดเมืองอินทร์
3 ป.2 1 10696 เด็กชาย จิรวัฒน์ ธิรินทอง
4 ป.2 1 10699 เด็กชาย สุทธิวัฒน์ วงค์ทา
5 ป.2 1 10701 เด็กชาย รัฎชตะ วงศ์งาม
6 ป.2 1 10702 เด็กชาย สุกิตติพงษ์ สาระจันทร์
7 ป.2 1 10705 เด็กชาย เอกภพ พรมเสน
8 ป.2 1 10713 เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุพันสัก
9 ป.2 1 10714 เด็กชาย สพลดนัย กันใจรส
10 ป.2 1 10771 เด็กชาย ศักดิ์ครินทร์ บุญเฮง
11 ป.2 1 10921 เด็กชาย สรวิชญ์ ฉัตรเขื่อนแก้ว
12 ป.2 1 10922 เด็กชาย ภัทรดนัย รุ่งอินทร์
13 ป.2 1 10925 เด็กชาย ธนาณุวัตร ขัติยอด
14 ป.2 1 10926 เด็กชาย ปภัชเดช ฮาวคำฟู
15 ป.2 1 10927 เด็กชาย วัชรพล ยอดดี
16 ป.2 1 10931 เด็กชาย สิงหรัฐ กันทาหล้า
17 ป.2 1 10932 เด็กชาย ฐปณวัฒน์ ดาทอง
18 ป.2 1 10938 เด็กชาย พีรวิชญ์ ชุ่มอินทรจักร์
19 ป.2 1 10941 เด็กชาย นาวี -
20 ป.2 1 10975 เด็กชาย คฑาวุธ ตันปะละ
21 ป.2 1 11149 เด็กชาย รัชชานนท์ อินถานะ
22 ป.2 1 10703 เด็กหญิง ณัฐปัท อุตมา
23 ป.2 1 10704 เด็กหญิง พิมพ์พิกา ฮาวคำฟู
24 ป.2 1 10709 เด็กหญิง ณัฐภัทรา ปาแปง
25 ป.2 1 10781 เด็กหญิง สุจิตรา โชคเฉลิม
26 ป.2 1 10792 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา แก่นเมือง
27 ป.2 1 10924 เด็กหญิง ธัญชนก จอมวงศ์
28 ป.2 1 10928 เด็กหญิง ณัฐภัสสร เป็งบุญมา
29 ป.2 1 10929 เด็กหญิง สุชานันท์ โยปินตา
30 ป.2 1 10930 เด็กหญิง อรอนงค์ แก้ววงค์สาย
31 ป.2 1 10933 เด็กหญิง นิศรา วันพรมมิน
32 ป.2 1 10934 เด็กหญิง อภิชญา ฟองตา
33 ป.2 1 10935 เด็กหญิง ศรัญญา ใจคำ
34 ป.2 1 10981 เด็กหญิง จิรสุดา อ้อยกลาง
35 ป.2 1 10984 เด็กหญิง เกวลิน วังขวา
36 ป.2 1 10987 เด็กหญิง พีรยา กาไชยยา
37 ป.2 1 10989 เด็กหญิง ปภากานต์ ธิรินทอง
38 ป.2 1 11150 เด็กหญิง รััตติกาล โพธิ์ทา
1 ป.2 2 10693 เด็กชาย ชัยธวัช ไทยงาม
2 ป.2 2 10715 เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุวรรณสุระ
3 ป.2 2 10717 เด็กชาย สุวิจักษณ์ ศรีชุม
4 ป.2 2 10719 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ อินต๊ะใจ
5 ป.2 2 10720 เด็กชาย พิษณุ เดินเมือง
6 ป.2 2 10724 เด็กชาย ก้องนรินทร์ กิตตะ
7 ป.2 2 10915 เด็กชาย อรรถพล ชูสว่าง
8 ป.2 2 10945 เด็กชาย ธนวัฒน์ อินต๊ะเสน
9 ป.2 2 10946 เด็กชาย กตัญญู วงศ์ชัชวาลย์
10 ป.2 2 10947 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ไชยวรรณ์
11 ป.2 2 10948 เด็กชาย พงษ์สุวรรณ ทองบ่อ
12 ป.2 2 10949 เด็กชาย ธนธรณ์ แก้ววงค์
13 ป.2 2 10950 เด็กชาย ธีระภัทร์ เทพภาพ
14 ป.2 2 10952 เด็กชาย กันต์ธีภพ เตชะปะรี
15 ป.2 2 10976 เด็กชาย เตชทัต ยศสุรินทร์
16 ป.2 2 10979 เด็กชาย สรัลภูริศ อินทนา
17 ป.2 2 11107 เด็กชาย ธวัชชัย คอทอง
18 ป.2 2 11151 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เตชะธิ
19 ป.2 2 11152 เด็กชาย พศิน รินชัย
20 ป.2 2 10706 เด็กหญิง วารินทิพย์ ทิพย์ศรีบุตร
21 ป.2 2 10708 เด็กหญิง ณิชาภัทร โปร่งใจ
22 ป.2 2 10710 เด็กหญิง บัวบูชา ณ ลำปาง
23 ป.2 2 10727 เด็กหญิง เพียงฤทัย ง้าวกาเขียว
24 ป.2 2 10730 เด็กหญิง ภัทรียา คำฝั้นจันทร์
25 ป.2 2 10733 เด็กหญิง เบญญาภา สุวรรณลัย
26 ป.2 2 10916 เด็กหญิง พิชญา ลุงดา
27 ป.2 2 10953 เด็กหญิง จริญญา แก้วปินใจ
28 ป.2 2 10954 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อินปั๋น
29 ป.2 2 10955 เด็กหญิง ณัฐชยากานต์ ชมไตร
30 ป.2 2 10956 เด็กหญิง ปัณฑิตา ไชยวรรณ์
31 ป.2 2 10957 เด็กหญิง พิมชนก วันพรมมิน
32 ป.2 2 10958 เด็กหญิง บุณณดา ธิรินทอง
33 ป.2 2 10982 เด็กหญิง อัตติยมาศ ชัยวุฒิ
34 ป.2 2 10985 เด็กหญิง มนปพร คำดีฝั้น
35 ป.2 2 10988 เด็กหญิง สุพิชชา ปินใจ
36 ป.2 2 10992 เด็กหญิง นิศามณี คงมั่นแก้วศักดา
37 ป.2 2 11153 เด็กหญิง ปรีฎีญาภรณ์ พรหมทัศน์
1 ป.2 3 10689 เด็กชาย นันทิภาคย์ มีบุญ
2 ป.2 3 10690 เด็กชาย วรวุฒิ คูขุมดิน
3 ป.2 3 10694 เด็กชาย ศิรวิชญ์ สุวรรณ
4 ป.2 3 10697 เด็กชาย ธาดาพงษ์ ฟูคำ
5 ป.2 3 10718 เด็กชาย กฤตยชญ์ พรรณสาร
6 ป.2 3 10721 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เครือสุวรรณ
7 ป.2 3 10722 เด็กชาย วรพล คำบุญ
8 ป.2 3 10860 เด็กชาย ไกรวิชญ์ ลวนคำ
9 ป.2 3 10959 เด็กชาย สิรภพ แซ่หว่อง
10 ป.2 3 10960 เด็กชาย กิตติคุณ แก้วเมืองมา
11 ป.2 3 10961 เด็กชาย กรรวี ดีวงศ์สาย
12 ป.2 3 10962 เด็กชาย ภูวดล แก้วตา
13 ป.2 3 10963 เด็กชาย ธนวิทย์ ระวังวงค์
14 ป.2 3 10964 เด็กชาย กรณ์พัสวี ชัยพนัส
15 ป.2 3 10977 เด็กชาย นันทกร กันทา
16 ป.2 3 10978 เด็กชาย ปิยะพัทธ์ จักรคำปิง
17 ป.2 3 10980 เด็กชาย กิตติพงษ์ จันกันทะ
18 ป.2 3 11043 เด็กชาย ปติมากร ต๊ะแสนเทพ
19 ป.2 3 11097 เด็กชาย ทวีทรัพย์ ขอดคำตัน
20 ป.2 3 11155 เด็กชาย จตุรภัทร มะโนเพรียว
21 ป.2 3 10725 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ สุภาสอน
22 ป.2 3 10728 เด็กหญิง เวฐิตา วงศ์ทา
23 ป.2 3 10731 เด็กหญิง ณัฐญา แก้วตา
24 ป.2 3 10735 เด็กหญิง วรรณิษา ปิงฟอง
25 ป.2 3 10904 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ ทะกุล
26 ป.2 3 10966 เด็กหญิง นฤมล ยะมะโน
27 ป.2 3 10967 เด็กหญิง ชมพูนุช แสงบุญเรือง
28 ป.2 3 10968 เด็กหญิง พิชมรัตน์ ใจเพ็ชร
29 ป.2 3 10970 เด็กหญิง พลอยไพลิน วงค์กันทา
30 ป.2 3 10971 เด็กหญิง อทิตยา ลือชัย
31 ป.2 3 10972 เด็กหญิง ณัฐญาดา ใจคำท้าว
32 ป.2 3 10973 เด็กหญิง มันทนา บุญสูง
33 ป.2 3 10983 เด็กหญิง สุชัญญา วงศ์ต่อม
34 ป.2 3 10986 เด็กหญิง พิชญาภา คำงำเมือง
35 ป.2 3 10990 เด็กหญิง พรรณิภา ชนะมงคล
36 ป.2 3 11154 เด็กหญิง กัลยาภัสร์ เตาะไธสง
37 ป.2 3 11156 เด็กหญิง ชนัญธิดา สุวรรณจำรูญ
1 ป.3 1 10500 เด็กชาย ศุภากร แก้วอินทร์
2 ป.3 1 10503 เด็กชาย พันธวัช ดวงดี
3 ป.3 1 10531 เด็กชาย ทัชชกร ชัยวิชิต
4 ป.3 1 10532 เด็กชาย พีรพัฒน์ วงศ์ปิง
5 ป.3 1 10553 เด็กชาย ธีรพิชญ์ ยวงผ้า
6 ป.3 1 10560 เด็กชาย ธนพล หล่ายห้า
7 ป.3 1 10562 เด็กชาย ปกรณ์ ฝั้นธรรมครั้ง
8 ป.3 1 10687 เด็กชาย นรวิชญ์ ฉัตรยาลักษณ์
9 ป.3 1 10764 เด็กชาย พลวัต สุคำ
10 ป.3 1 10794 เด็กชาย พัชรวาท ศรีเป็ง
11 ป.3 1 10795 เด็กชาย เหมันต์ ทามะณีวรรณ
12 ป.3 1 10796 เด็กชาย ธนพงศ์ วังปา
13 ป.3 1 10820 เด็กชาย พีระพล ติ๊บแก้ว
14 ป.3 1 10951 เด็กชาย เอกภพ อ้ายชุ่ม
15 ป.3 1 11113 เด็กชาย พงษ์ รุ่งจาม
16 ป.3 1 10511 เด็กหญิง ศศิวิมล ทองดอนเปรียง
17 ป.3 1 10512 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุภาพ
18 ป.3 1 10517 เด็กหญิง ณภัทรลภา อาศัยบุญ
19 ป.3 1 10521 เด็กหญิง รุจิรา ทองพูน
20 ป.3 1 10524 เด็กหญิง รัชติการณ์ ปัญญา
21 ป.3 1 10525 เด็กหญิง พรพรรณ สิงห์แก้ว
22 ป.3 1 10536 เด็กหญิง ศิราพร หมื่นปัน
23 ป.3 1 10539 เด็กหญิง พิมพิกา วงศ์มา
24 ป.3 1 10543 เด็กหญิง จิดาภา อุส่า
25 ป.3 1 10544 เด็กหญิง บัณฑิตา นันต๊ะกูล
26 ป.3 1 10548 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ มรรคทรัพย์
27 ป.3 1 10566 เด็กหญิง นิษราพรรณ แสงมณี
28 ป.3 1 10570 เด็กหญิง บุญยวีย์ สุกันทา
29 ป.3 1 10575 เด็กหญิง ศิริกัลยา สกาวจิตร
30 ป.3 1 10797 เด็กหญิง รายาสุวรรณ พูลสวัสดิ์
31 ป.3 1 10798 เด็กหญิง นรีกานต์ เชื้ออยู่นาน
32 ป.3 1 10799 เด็กหญิง ขวัญจิรา เมืองมา
33 ป.3 1 10800 เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วขาว
34 ป.3 1 10818 เด็กหญิง ปิยะมาศ ต๊ะสิทธิ์
35 ป.3 1 10825 เด็กหญิง รสนันท์ ตาใจ
36 ป.3 1 11112 เด็กหญิง ดาว รุ่งจาม
37 ป.3 1 11231 เด็กหญิง พลอยปภัส วัฒนกุล
38 ป.3 1 11232 เด็กหญิง อรวรา วรลักษณ์
1 ป.3 2 10501 เด็กชาย ศิริวัฒน์ วงศ์ดี
2 ป.3 2 10505 เด็กชาย อักษรินทร์ บัวผิน
3 ป.3 2 10509 เด็กชาย ทวิภพ ช่างสัก
4 ป.3 2 10528 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชุ่มอินจักร์
5 ป.3 2 10529 เด็กชาย ชินวัตร ฉัตรคำ
6 ป.3 2 10534 เด็กชาย กิตติวินท์ สุคำเมือง
7 ป.3 2 10537 เด็กชาย ภูวนัย ปริมา
8 ป.3 2 10552 เด็กชาย ณัฐวัศ พุทธัง
9 ป.3 2 10554 เด็กชาย กิตติพงษ์ วงศ์ใจ
10 ป.3 2 10558 เด็กชาย วีรพล อินหา
11 ป.3 2 10679 เด็กชาย จิรพัฒน์ โนทัย
12 ป.3 2 10802 เด็กชาย วีรภัทร ช่างการ
13 ป.3 2 10803 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุริยาใจ
14 ป.3 2 10821 เด็กชาย ชัยวัตร ทานุสาร
15 ป.3 2 11093 เด็กชาย วรายุส อินถา
16 ป.3 2 10513 เด็กหญิง กชกร ใหม่ทา
17 ป.3 2 10516 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ดวงดี
18 ป.3 2 10522 เด็กหญิง กฤติยา วิธีดี
19 ป.3 2 10545 เด็กหญิง ศรัณพร ฉัตรหลวง
20 ป.3 2 10546 เด็กหญิง ณัฐวดี ฉัตรคำ
21 ป.3 2 10547 เด็กหญิง ชลธิชา ธิรินทอง
22 ป.3 2 10549 เด็กหญิง ขวัญฤดี แก้ววงค์
23 ป.3 2 10563 เด็กหญิง พุดพิชญา ใจจูญ
24 ป.3 2 10567 เด็กหญิง พรทิพา แสงดาว
25 ป.3 2 10569 เด็กหญิง พิมลวรรณ สุพันสัก
26 ป.3 2 10571 เด็กหญิง มณีรัตน์ ดวงแก้ว
27 ป.3 2 10688 เด็กหญิง สิริรักษ์ ปัญญาปลูก
28 ป.3 2 10801 เด็กหญิง ภัควัน โมราดุก
29 ป.3 2 10805 เด็กหญิง ศรุชา ฤกษ์งาม
30 ป.3 2 10806 เด็กหญิง เกวลิน บุญหล้า
31 ป.3 2 10807 เด็กหญิง ปาลิดา ชาวเขลางค์
32 ป.3 2 10808 เด็กหญิง ไอลดา ทานันท์
33 ป.3 2 10809 เด็กหญิง ชนัญชิดา โททอง
34 ป.3 2 10810 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ปุกปนันท์
35 ป.3 2 10824 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส คำนิล
36 ป.3 2 10826 เด็กหญิง วิมลสิริ พัฒนาเศรษฐ์
37 ป.3 2 11233 เด็กหญิง จีรกาญจน์ วงศ์สุข
1 ป.3 3 10502 เด็กชาย ชยณัฐ เป็งเขื่อน
2 ป.3 3 10506 เด็กชาย ศุภกร ธนาภากิตติกูล
3 ป.3 3 10510 เด็กชาย สุรคะเชน อินทร์แก้วน่าน
4 ป.3 3 10527 เด็กชาย พีรวัส ใจอูบ
5 ป.3 3 10530 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ใหม่ทรายเปียง
6 ป.3 3 10535 เด็กชาย ธนวัฒน์ เรือนสุข
7 ป.3 3 10559 เด็กชาย วสิษฐ์พล กองเงิน
8 ป.3 3 10686 เด็กชาย ภูริภัทร กุมารบุตร
9 ป.3 3 10811 เด็กชาย ธนดล ราชคม
10 ป.3 3 10812 เด็กชาย ปิติ ตาเมืองมูล
11 ป.3 3 10813 เด็กชาย วรพิชญ์ แก้วด้วง
12 ป.3 3 10814 เด็กชาย ปริติ เพชร์เทียม
13 ป.3 3 10822 เด็กชาย นครินทร์ สมคะเน
14 ป.3 3 11094 เด็กชาย ศุภนัย พลทา
15 ป.3 3 11099 เด็กชาย สุธรัตน์ เมฆแสน
16 ป.3 3 11103 เด็กชาย ภาคภูมิ โพธิญาณ
17 ป.3 3 9668 เด็กหญิง ณัชชา จันทร์ทอง
18 ป.3 3 10515 เด็กหญิง ปาริตา ปงกันทา
19 ป.3 3 10519 เด็กหญิง ชลธิชา แซ่ยุก
20 ป.3 3 10520 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ยอดอุทา
21 ป.3 3 10523 เด็กหญิง พิชชาภา แสนขัติ
22 ป.3 3 10538 เด็กหญิง กนิษฐรินทร์ ตาเรือนวัง
23 ป.3 3 10541 เด็กหญิง สุวพัชร ทิพย์มณี
24 ป.3 3 10551 เด็กหญิง ปานรดา จันทรมณี
25 ป.3 3 10564 เด็กหญิง กชกร ปวงคำ
26 ป.3 3 10568 เด็กหญิง ภัทรธิดา คำบุญทา
27 ป.3 3 10573 เด็กหญิง เขมิกา ต๊ะทา
28 ป.3 3 10574 เด็กหญิง เขมจิรา บุญลือ
29 ป.3 3 10766 เด็กหญิง อารยา อุปอินทร์
30 ป.3 3 10816 เด็กหญิง สุพัฒตรา เครือนันชัย
31 ป.3 3 10817 เด็กหญิง ปรินทร์ทิพย์ วงศ์ทา
32 ป.3 3 10819 เด็กหญิง หทัยพัจน์ ถาอินจักร
33 ป.3 3 10823 เด็กหญิง อรวรรณ ยุวารี
34 ป.3 3 10827 เด็กหญิง กุลธิดา อภิชัย
35 ป.3 3 10900 เด็กหญิง วรินยุพา สุวรรณไชย
36 ป.3 3 11098 เด็กหญิง บัวทิพย์ ศรีสกุล
1 ป.4 1 10296 เด็กชาย กรวิชญ์ ฉัตรแก้ว
2 ป.4 1 10298 เด็กชาย อนุชิต ลือชัย
3 ป.4 1 10299 เด็กชาย วัชรินทร์ สมศรี
4 ป.4 1 10301 เด็กชาย กีรลักษณ์ อ่อนชาติ
5 ป.4 1 10302 เด็กชาย นพนันท์ ร่มโพธิ์
6 ป.4 1 10309 เด็กชาย โยธิน ศรีเมือง
7 ป.4 1 10332 เด็กชาย ภาคภูมิ ใหม่บุญยัง
8 ป.4 1 10334 เด็กชาย ปภินวิทย์ ใจคำ
9 ป.4 1 10342 เด็กชาย คุณานนท์ ปงคำพรม
10 ป.4 1 10369 เด็กชาย เดชดนัย แสนขัติ
11 ป.4 1 10372 เด็กชาย ภูมิรพี กาศสนุก
12 ป.4 1 10382 เด็กชาย ชลภัทร ไชยวงศ์
13 ป.4 1 10384 เด็กชาย เอกวิทย์ มโนคำ
14 ป.4 1 10642 เด็กชาย อภิวินิต เรือนหล้า
15 ป.4 1 10674 เด็กชาย สหรัฐ ด่านบาดาล
16 ป.4 1 10748 เด็กชาย ศิริโชค กิติธนะ
17 ป.4 1 10760 เด็กชาย ทักษ์ดนัย อย่าเก่ง
18 ป.4 1 11100 เด็กชาย นันทวัฒน์ แสนอุ่น
19 ป.4 1 11106 เด็กชาย นริศ ชัยวงศ์ล้วน
20 ป.4 1 10313 เด็กหญิง อลิสา สายทิ
21 ป.4 1 10315 เด็กหญิง อธิรดา เมฆโปธิ
22 ป.4 1 10317 เด็กหญิง ชลธิชา ก้อใจ
23 ป.4 1 10353 เด็กหญิง ณัฐดา รุ่งเรืองไพศาล
24 ป.4 1 10354 เด็กหญิง ปณิตตา อินทวิชา
25 ป.4 1 10359 เด็กหญิง นิพาดา คำเมืองไหว
26 ป.4 1 10360 เด็กหญิง รัตนมน เป็งปลูก
27 ป.4 1 10385 เด็กหญิง ณิชานันท์ ศรีอรุณ
28 ป.4 1 10386 เด็กหญิง ณัฐชา วาวงศ์
29 ป.4 1 10387 เด็กหญิง สุภาวดี ลาอุละ
30 ป.4 1 10388 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ศรีจำปา
31 ป.4 1 10390 เด็กหญิง เขมจิรา แปงวัง
32 ป.4 1 10391 เด็กหญิง รพีพร ธิวงศ์
33 ป.4 1 10396 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สุภาสอน
34 ป.4 1 10399 เด็กหญิง สิริสตา สันแดง
35 ป.4 1 10401 เด็กหญิง อภิชญา ปอกปา
36 ป.4 1 10626 เด็กหญิง ชวินนุช แสงบุญเรือง
37 ป.4 1 10645 เด็กหญิง สุพรรษา สุวรรณสุระ
38 ป.4 1 10829 เด็กหญิง ทิพวรรณ คำภูเขียว
39 ป.4 1 10908 เด็กหญิง พรทวี สายมูล
40 ป.4 1 11147 เด็กหญิง เลี่ยวจือหลิง แซ่เลี่ยว
1 ป.4 2 10295 เด็กชาย ชนะกันต์ ฉัตรคำแปง
2 ป.4 2 10304 เด็กชาย ชนะพล คำมูล
3 ป.4 2 10306 เด็กชาย ธนากร แพร่หลวง
4 ป.4 2 10307 เด็กชาย สิภัทร์กานต์ หมั่นดี
5 ป.4 2 10337 เด็กชาย ชยุตพงศ์ แสงบุญเรือง
6 ป.4 2 10339 เด็กชาย นราวิชญ์ มีบุญ
7 ป.4 2 10343 เด็กชาย อชิระ ภูธิวุฒิ
8 ป.4 2 10370 เด็กชาย ธนภัทร แก้วเมือง
9 ป.4 2 10371 เด็กชาย ธนกฤษ ฉัตรคำแปง
10 ป.4 2 10374 เด็กชาย กันต์กวี มะโนสม
11 ป.4 2 10376 เด็กชาย ทักดนัย ปวงคำ
12 ป.4 2 10377 เด็กชาย พิตติกานต์ ธรรมชัย
13 ป.4 2 10378 เด็กชาย จิรายุทธ ศรีฉัตรใจ
14 ป.4 2 10379 เด็กชาย วงศกร ปาลี
15 ป.4 2 10383 เด็กชาย ธนพล ติ๊บอ้อย
16 ป.4 2 10757 เด็กชาย ปฏิภาณ ไชยลังกา
17 ป.4 2 10762 เด็กชาย ภูริธาดา โสภณคุณากุล
18 ป.4 2 10895 เด็กชาย พงศ์สรรค์ ไชยเครื่อง
19 ป.4 2 10906 เด็กชาย ทฤษฎี ยุงรัมย์
20 ป.4 2 11102 เด็กชาย อาชวิน คำวงษา
21 ป.4 2 10310 เด็กหญิง เขมกร ขัตบุญเรือง
22 ป.4 2 10311 เด็กหญิง ชญานี มรดกพิมพ์พร
23 ป.4 2 10314 เด็กหญิง ธัญชนก นัดกิ่ง
24 ป.4 2 10319 เด็กหญิง ระพีพร ฉัตรคำ
25 ป.4 2 10327 เด็กหญิง ธมนวรรณ วงศ์ทอง
26 ป.4 2 10349 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ แสงบุญเรือง
27 ป.4 2 10351 เด็กหญิง นารินทร์ แสนคำฟู
28 ป.4 2 10352 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ จุลละสุภา
29 ป.4 2 10363 เด็กหญิง ปริชาติ วงศ์คำ
30 ป.4 2 10365 เด็กหญิง กรธิวา ใจคำ
31 ป.4 2 10389 เด็กหญิง ไพลิน อินถานะ
32 ป.4 2 10393 เด็กหญิง กิตติกา จันทร์กัน
33 ป.4 2 10394 เด็กหญิง วรัญยา อ้ายชุ่ม
34 ป.4 2 10397 เด็กหญิง บุษกร อิ่นแก้วน่าน
35 ป.4 2 10404 เด็กหญิง ไอยรินทร์ พรหมดวง
36 ป.4 2 10487 เด็กหญิง ธนัชพร ตื้อยศ
37 ป.4 2 10488 เด็กหญิง ภูพิษา เรืองสวัสดิ์
38 ป.4 2 10633 เด็กหญิง วิชญาพร กองเงิน
39 ป.4 2 10682 เด็กหญิง พัตรพิมล หมั่นคิด
40 ป.4 2 10747 เด็กหญิง ปราณณิชา วังมูล
1 ป.4 3 10300 เด็กชาย บริรักษ์ วงศ์สิงห์ขัน
2 ป.4 3 10303 เด็กชาย ชยพัทธ์ ไชยอินตา
3 ป.4 3 10305 เด็กชาย ธนโชติ สวยเอี่ยม
4 ป.4 3 10308 เด็กชาย นนทกร กันตี
5 ป.4 3 10333 เด็กชาย กนกพล สุวรรณ
6 ป.4 3 10336 เด็กชาย ชินาธิป อุตมา
7 ป.4 3 10338 เด็กชาย สุทธิพงศ์ คิดตะโย
8 ป.4 3 10340 เด็กชาย ณัฐภัทร มะโนสม
9 ป.4 3 10341 เด็กชาย ธนสรณ์ รูปดี
10 ป.4 3 10344 เด็กชาย ธนารัตน์ อินต๊ะใจ
11 ป.4 3 10346 เด็กชาย ศาศวัฒน์ อุตมา
12 ป.4 3 10373 เด็กชาย ปริยวิศว์ พิลาวัน
13 ป.4 3 10381 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุมา
14 ป.4 3 10478 เด็กชาย พิริยะ เทพฝอย
15 ป.4 3 10620 เด็กชาย เหมราช สัตยรังษี
16 ป.4 3 10632 เด็กชาย กิตติภพ โสดาวาปี
17 ป.4 3 10758 เด็กชาย พิชัย ชีช้าง
18 ป.4 3 10763 เด็กชาย มนัสวิน -
19 ป.4 3 10790 เด็กชาย ภูพรรณา กาพรม
20 ป.4 3 10312 เด็กหญิง ขวัญพัฒน์ ถาอินจักร
21 ป.4 3 10316 เด็กหญิง บุษยมาศ ต๊ะวงศ์
22 ป.4 3 10320 เด็กหญิง รัญชิดา ฉัตรแก้ว
23 ป.4 3 10324 เด็กหญิง ภัณฑิรา แสงสว่าง
24 ป.4 3 10326 เด็กหญิง เบญญาภา จิรภาสอมล
25 ป.4 3 10350 เด็กหญิง ขนิษฐา ณ ลำปาง
26 ป.4 3 10355 เด็กหญิง ศศิวิมล อินต๊ะเครือ
27 ป.4 3 10357 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุญมา
28 ป.4 3 10358 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ ปัญญาเรือง
29 ป.4 3 10361 เด็กหญิง ธิชาดา จันทร์มา
30 ป.4 3 10368 เด็กหญิง เขมิสรา แก้วอุด
31 ป.4 3 10395 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สุภาสอน
32 ป.4 3 10402 เด็กหญิง พร ศรีชุมใจ
33 ป.4 3 10458 เด็กหญิง ธนพร -
34 ป.4 3 10628 เด็กหญิง ณัฐณิชา เจริญทรัพย์
35 ป.4 3 10680 เด็กหญิง ชลธิชา คำปุ้ย
36 ป.4 3 10761 เด็กหญิง พิมพ์มาดา มิ่งเชื้อ
37 ป.4 3 10793 เด็กหญิง วนิชา แลใจ
38 ป.4 3 10919 เด็กหญิง สิราวรรณ์ จันเสนา
39 ป.4 3 11148 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ โถนาค
40 ป.4 3 11226 เด็กชาย ปัญญพนต์ ธีรภาพิศุทธิ์
1 ป.5 1 10101 เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
2 ป.5 1 10102 เด็กชาย ปวีณ์กร วงศ์ดี
3 ป.5 1 10103 เด็กชาย กรวิชญ์ อิ่นแก้วน่าน
4 ป.5 1 10104 เด็กชาย กิตติพัทธ์ ศรีฉัตรใจ
5 ป.5 1 10106 เด็กชาย วิรัชสัณห์ แก้วด้วง
6 ป.5 1 10108 เด็กชาย ศุภชัย เกตุแก้ว
7 ป.5 1 10109 เด็กชาย อมรเทพ ทองสุข
8 ป.5 1 10138 เด็กชาย ธนวัฒน์ คำมูล
9 ป.5 1 10143 เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุสบา
10 ป.5 1 10149 เด็กชาย กรกมล ตันปลูก
11 ป.5 1 10153 เด็กชาย ธนวิชญ์ มานันชัย
12 ป.5 1 10178 เด็กชาย วัฒนพงษ์ แก้วเสมอใจ
13 ป.5 1 10180 เด็กชาย ปวิณ ชาติท่าค้อ
14 ป.5 1 10182 เด็กชาย ภูมินทร์ ศิริชัย
15 ป.5 1 10190 เด็กชาย ศักรินทร์ แลสันกลาง
16 ป.5 1 10605 เด็กชาย นัฐวุฒิ มณีวงค์
17 ป.5 1 10666 เด็กชาย ธีรศักดิ์ สมคิด
18 ป.5 1 10942 เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุวรรณลักษณ์
19 ป.5 1 10117 เด็กหญิง ธารธารา ฉัตรตันใจ
20 ป.5 1 10119 เด็กหญิง เมธนี ปันทะรส
21 ป.5 1 10122 เด็กหญิง ปาริชาติ คนใหญ่
22 ป.5 1 10123 เด็กหญิง อภัสสร คำเหล็ก
23 ป.5 1 10130 เด็กหญิง บงกช คำหลวง
24 ป.5 1 10156 เด็กหญิง คณิตา มีเนียม
25 ป.5 1 10157 เด็กหญิง ชุติมา สีไหม
26 ป.5 1 10160 เด็กหญิง วารุณี คำลือ
27 ป.5 1 10172 เด็กหญิง รุจิรา บุญพระธรรม
28 ป.5 1 10196 เด็กหญิง นฤมล ชัยวงศ์
29 ป.5 1 10198 เด็กหญิง วิธาวดี ทรายสมุทร์
30 ป.5 1 10201 เด็กหญิง ณัฐพร พุทธัง
31 ป.5 1 10202 เด็กหญิง นิชาภัทร อุดปวง
32 ป.5 1 10205 เด็กหญิง ฉัตรชนก คำสม
33 ป.5 1 10405 เด็กหญิง ภรสิริ อินสุวรรณ์
34 ป.5 1 10412 เด็กหญิง เกษริน มูลสันเทียะ
35 ป.5 1 10445 เด็กหญิง ชนากานต์ พุทธัง
36 ป.5 1 10749 เด็กหญิง วัชราภา แก้วสงค์
1 ป.5 2 10100 เด็กชาย วรวิช อยู่สุข
2 ป.5 2 10105 เด็กชาย ภูริภัทร ภูเมืองขวา
3 ป.5 2 10107 เด็กชาย นพรัตน์ ฉัตรแก้ว
4 ป.5 2 10111 เด็กชาย เกรียงไกร เพ็งสระเกษ
5 ป.5 2 10114 เด็กชาย ชีวานนท์ การโสภา
6 ป.5 2 10115 เด็กชาย ณัฐดนัย จันมณี
7 ป.5 2 10140 เด็กชาย พัฒนพงษ์ แก้วพิมพ์
8 ป.5 2 10141 เด็กชาย วิวรรธน์ พัฒนาเศรษฐ์
9 ป.5 2 10144 เด็กชาย ปุณพัทร์ ใหม่ทา
10 ป.5 2 10175 เด็กชาย ธีรภัทร อินต๊ะสม
11 ป.5 2 10179 เด็กชาย อภิเทพ ก๋าอ้าย
12 ป.5 2 10183 เด็กชาย ธีรยุทธิ์ แก้วอุด
13 ป.5 2 10184 เด็กชาย กิตติพงศ์ มะลิวัลย์
14 ป.5 2 10452 เด็กชาย บุณยกร ธานีเนียม
15 ป.5 2 10453 เด็กชาย ประเสริฐ พอชัย
16 ป.5 2 10603 เด็กชาย อิทธิบูรณ์ อ้อยกลาง
17 ป.5 2 10606 เด็กชาย พีรพัฒน์ คำคูณ
18 ป.5 2 10607 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ธิยศ
19 ป.5 2 10742 เด็กชาย พิชิต ชีช้าง
20 ป.5 2 10120 เด็กหญิง ณญาดา คำอินต๊ะ
21 ป.5 2 10129 เด็กหญิง ปฐมาภรณ์ หมายสุข
22 ป.5 2 10131 เด็กหญิง ศรัณยา บุบผา
23 ป.5 2 10132 เด็กหญิง สิรินธรณ์ ด้วงบุญมา
24 ป.5 2 10161 เด็กหญิง ศศินันท์ ปะวรรณะ
25 ป.5 2 10167 เด็กหญิง สโรชิณี วังขวา
26 ป.5 2 10169 เด็กหญิง ศศิวิมล ไตรจักร์
27 ป.5 2 10191 เด็กหญิง ภัชชริฎา อ้วนใส
28 ป.5 2 10193 เด็กหญิง ชนนิกานต์ สุทธิมา
29 ป.5 2 10199 เด็กหญิง ปาริตา ปูปินตา
30 ป.5 2 10200 เด็กหญิง ณัฐริกา ตาแสน
31 ป.5 2 10203 เด็กหญิง กัญญศิริ ลีลาวัลลภ
32 ป.5 2 10207 เด็กหญิง อารินญารัช รินพนัสสัก
33 ป.5 2 10413 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปัญญาวงศ์
34 ป.5 2 10425 เด็กหญิง ยุพารัตน์ แก้วอุด
35 ป.5 2 10451 เด็กหญิง ลักษณารีย์ สุวรรณ
36 ป.5 2 10772 เด็กหญิง ชนิดา เฟยธิก๋า
37 ป.5 2 10920 เด็กหญิง ณัฐชยา สำรีราษฎร์
1 ป.5 3 10110 เด็กชาย อดิศักดิ์ ชุ่มใจ
2 ป.5 3 10112 เด็กชาย สุภรัตน์ วงศ์ปันง้าว
3 ป.5 3 10113 เด็กชาย สิรภัทร สดสี
4 ป.5 3 10135 เด็กชาย วงศธร มะม่วงแก้ว
5 ป.5 3 10150 เด็กชาย ชญานันท์ ยาตรา
6 ป.5 3 10154 เด็กชาย ไกรภพ ปาตีสกุล
7 ป.5 3 10174 เด็กชาย บูรพา สิงห์กร
8 ป.5 3 10176 เด็กชาย ศรายุทธ ฉัตรปวงคำ
9 ป.5 3 10177 เด็กชาย กฤษฎาภัณฑ์ คันทะ
10 ป.5 3 10181 เด็กชาย สรวุฒิ ตันจันทร์กูล
11 ป.5 3 10185 เด็กชาย พีรพล วังมูล
12 ป.5 3 10187 เด็กชาย พงษ์ตะวัน วงศ์จันทร์
13 ป.5 3 10188 เด็กชาย ชนาธิศ ผาติ๊บ
14 ป.5 3 10189 เด็กชาย วริศ ประสพผลสุจริต
15 ป.5 3 10419 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สิทธิตา
16 ป.5 3 10673 เด็กชาย ชาคริต พานิชา
17 ป.5 3 10116 เด็กหญิง ณัฐสุดา คำใจ
18 ป.5 3 10126 เด็กหญิง ชนิศา ดุลยพิพัฒน์
19 ป.5 3 10127 เด็กหญิง ปพิชญา ปันกันทา
20 ป.5 3 10133 เด็กหญิง จิรัฎฐ์ชญา เป็งเขื่อน
21 ป.5 3 10159 เด็กหญิง ณชัชรินทร์ วรรณรักษ์
22 ป.5 3 10164 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ อุดเมืองอิน
23 ป.5 3 10165 เด็กหญิง เกศรินทร์ ไชยกันทา
24 ป.5 3 10166 เด็กหญิง อารีณัฐ โคตะมะ
25 ป.5 3 10168 เด็กหญิง บุญฑริกา โคตรตาล
26 ป.5 3 10170 เด็กหญิง กัลยรัตน์ สัญญา
27 ป.5 3 10171 เด็กหญิง พัชราภรณ์ วงศ์ต่อม
28 ป.5 3 10192 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แสนคำอ้วน
29 ป.5 3 10194 เด็กหญิง เปรมมิการ์ ใจคำ
30 ป.5 3 10195 เด็กหญิง ณิชกานต์ โปทา
31 ป.5 3 10197 เด็กหญิง เปรมิกา วงศ์ตั้ง
32 ป.5 3 10206 เด็กหญิง พิชญดา ขัดพรม
33 ป.5 3 10274 เด็กหญิง วรัญญา ปงปาคำ
34 ป.5 3 10409 เด็กหญิง เจนจิรา ปาละอุด
35 ป.5 3 10654 เด็กหญิง รุ่งทิวา ช่างทอง
36 ป.5 3 10745 เด็กหญิง เปมิกา โพธิ์เปี่ยม
1 ป.6 1 9904 เด็กชาย มนพัทธ์ สุตาลังกา
2 ป.6 1 9905 เด็กชาย ภานุวัฒน์ กุณะ
3 ป.6 1 9906 เด็กชาย ณัฐพล ต๊ะวัง
4 ป.6 1 9908 เด็กชาย ภานุพงษ์ พลเมฆ
5 ป.6 1 9919 เด็กชาย กิตติพันธ์ ยาลังกา
6 ป.6 1 9920 เด็กชาย กิตตินันท์ ผิวคำ
7 ป.6 1 9984 เด็กชาย ศิรพัฒน์ แสงเมืองเปียง
8 ป.6 1 9987 เด็กชาย ภาคภูมิ จันติลา
9 ป.6 1 9988 เด็กชาย สรวิชญ์ พิศสกุล
10 ป.6 1 9990 เด็กชาย พีระพัฒน์ ยวงผ้า
11 ป.6 1 9992 เด็กชาย ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์
12 ป.6 1 9994 เด็กชาย ธีระพงษ์ หน่อวงค์
13 ป.6 1 9995 เด็กชาย พานฉัตต์ ปาเปียง
14 ป.6 1 9996 เด็กชาย ณัฐภัทร ตันตะละ
15 ป.6 1 9997 เด็กชาย พนา พิมพ์วงศ์เขียว
16 ป.6 1 10245 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุวรรณสุระ
17 ป.6 1 10273 เด็กชาย รัตนฤทธิ์ ทรายเมืองมา
18 ป.6 1 10599 เด็กชาย พิชญางกูร กิติยา
19 ป.6 1 10650 เด็กชาย ธนกฤต ปัญญาเรือน
20 ป.6 1 10894 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงศ์ดาว
21 ป.6 1 10944 เด็กชาย คณบดี วงศ์ประเสริฐ
22 ป.6 1 9923 เด็กหญิง วรัญญา ปัญญา
23 ป.6 1 9924 เด็กหญิง สุภัสรา ใจคำ
24 ป.6 1 9926 เด็กหญิง ภัทราวดี เทพแก้ว
25 ป.6 1 9928 เด็กหญิง วรัทยา แลใจ
26 ป.6 1 9929 เด็กหญิง ภัทริดา วังปา
27 ป.6 1 9937 เด็กหญิง อมิตา มหาวงค์
28 ป.6 1 9938 เด็กหญิง สุดารัตน์ เรือนกุณา
29 ป.6 1 9941 เด็กหญิง ศศิวิมล คำมา
30 ป.6 1 9965 เด็กหญิง ศิรินธร บุญช่วย
31 ป.6 1 9981 เด็กหญิง มนัสนันท์ แสนใจยะเลิศ
32 ป.6 1 10002 เด็กหญิง นิฐิตา ตันหลิม
33 ป.6 1 10004 เด็กหญิง เมธาวี ทรายมูลคำ
34 ป.6 1 10008 เด็กหญิง กนกลักษณ์ วงค์สิงห์แก้ว
35 ป.6 1 10011 เด็กหญิง วณิชญา หม่องทา
36 ป.6 1 10021 เด็กหญิง ปนัดดา เปี่ยมฤทธิ์
37 ป.6 1 10602 เด็กหญิง พรรณพัชร ศรีจันทร์ดร
38 ป.6 1 10667 เด็กหญิง ฌานิกา มานิจสิน
39 ป.6 1 10678 เด็กหญิง นฤมล สุวรรณ
1 ป.6 2 9907 เด็กชาย ชวกร พรหมมาศ
2 ป.6 2 9911 เด็กชาย กิตติพงษ์ พิมมะสาร
3 ป.6 2 9917 เด็กชาย ภรภัทร ธรรมยา
4 ป.6 2 9918 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ มะโรงจันทร์
5 ป.6 2 9944 เด็กชาย ทวีศักดิ์ ผิวงาม
6 ป.6 2 9945 เด็กชาย วชิรพันธ์ จันต๊ะวงศ์
7 ป.6 2 9956 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ชื่นบาน
8 ป.6 2 9957 เด็กชาย นราวิชญ์ วังปา
9 ป.6 2 9960 เด็กชาย นิติธร ผาวัน
10 ป.6 2 9964 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดวงแก้ว
11 ป.6 2 9986 เด็กชาย ณัฐภูมิ แลวลิตร
12 ป.6 2 9991 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ สารสุรินทร์
13 ป.6 2 9999 เด็กชาย ภานุชิต ธรรมวงศ์
14 ป.6 2 10000 เด็กชาย ธนภัทร โพธิ์สุวรรณ
15 ป.6 2 10242 เด็กชาย กรวิชญ์ กัดผล
16 ป.6 2 10244 เด็กชาย กิตติพจน์ สุขเมือง
17 ป.6 2 10600 เด็กชาย ชิติกร ต้อนรับ
18 ป.6 2 10601 เด็กชาย อรรถพงษ์ ชูสว่าง
19 ป.6 2 10911 เด็กชาย ธนภัทร แสงลูน
20 ป.6 2 10939 เด็กชาย ณัฐฐนันท์ แสวงงาม
21 ป.6 2 9922 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ธิรินทอง
22 ป.6 2 9925 เด็กหญิง สุธานันท์ สุวรรณเมือง
23 ป.6 2 9927 เด็กหญิง นภัสวรรณ รักเมือง
24 ป.6 2 9932 เด็กหญิง พรญาณี แสนขัติ
25 ป.6 2 9942 เด็กหญิง วิมลณัฐ ไชยขัน
26 ป.6 2 9968 เด็กหญิง ทัศนียา จุ้ยฤทธิ์
27 ป.6 2 9971 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฉัตรพรม
28 ป.6 2 9972 เด็กหญิง สุรภา แลใจ
29 ป.6 2 9974 เด็กหญิง มนัสนันท์ วงศ์ปิง
30 ป.6 2 9975 เด็กหญิง ลักษิกา ใจดี
31 ป.6 2 9979 เด็กหญิง ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง
32 ป.6 2 10006 เด็กหญิง นริศรา มณียศ
33 ป.6 2 10010 เด็กหญิง สุวิมล สมหล้า
34 ป.6 2 10013 เด็กหญิง สุพัตรา หงษ์สาม
35 ป.6 2 10016 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทะวัง
36 ป.6 2 10081 เด็กหญิง อภิสรา อินทะปัญโญ
37 ป.6 2 10243 เด็กหญิง ณัฐชา สุคำเมือง
38 ป.6 2 10739 เด็กหญิง ธัญพร อรรคเสลา
39 ป.6 2 10751 เด็กหญิง นัฐติการณ์ เมฆวิไล
40 ป.6 2 10754 เด็กหญิง นันท์นภัทร นันตาเป๊ก
1 ป.6 3 9903 เด็กชาย เจษฎา จำอินถา
2 ป.6 3 9910 เด็กชาย รัฐศาสตร์ กรสวรรค์
3 ป.6 3 9912 เด็กชาย ภรัณยู ศรีพิบูลย์
4 ป.6 3 9915 เด็กชาย จิรภัทร กาต๊ะ
5 ป.6 3 9948 เด็กชาย คมกฤษช์ ทองเลิศ
6 ป.6 3 9951 เด็กชาย สุริยะ สิทธิตา
7 ป.6 3 9953 เด็กชาย ณัฐชนน วงศ์ต่อม
8 ป.6 3 9954 เด็กชาย ญาณพัฒน์ คำบุญชู
9 ป.6 3 9955 เด็กชาย ณัฐพล ตันปะละ
10 ป.6 3 9985 เด็กชาย วรพันธ์ ศรีชัย
11 ป.6 3 9993 เด็กชาย วิวัฒน์ ยะมะโน
12 ป.6 3 10001 เด็กชาย วัชรินทร์ ใจเที่ยง
13 ป.6 3 10272 เด็กชาย ณัฐดนัย สุภาสอน
14 ป.6 3 10655 เด็กชาย เกรียงไกร กาบเกี๋ยง
15 ป.6 3 10683 เด็กชาย พุฒิพงศ์ หมั่นคิด
16 ป.6 3 10750 เด็กชาย ธนวิชญ์ หลวงนรินทร์
17 ป.6 3 10768 เด็กชาย ทวีรวัฒน์ ชาวนา
18 ป.6 3 10943 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ นันตี
19 ป.6 3 9930 เด็กหญิง บูรพา อุตมา
20 ป.6 3 9933 เด็กหญิง อุสิชา ชัยยุทโธ
21 ป.6 3 9935 เด็กหญิง เพียงพอ วงศ์ใจสุริยะ
22 ป.6 3 9936 เด็กหญิง พีรดา ปาสิงห์
23 ป.6 3 9940 เด็กหญิง สุธาทิพย์ คิดตะโย
24 ป.6 3 9966 เด็กหญิง กวินธิดา รินชุมภู
25 ป.6 3 9967 เด็กหญิง มลธิรา อินต๊ะซาว
26 ป.6 3 9969 เด็กหญิง สาลิณีย์ แก้วธิดา
27 ป.6 3 9970 เด็กหญิง ทักษิณา ปงมะจักร์
28 ป.6 3 9973 เด็กหญิง พัชราภา เรือนบุตร
29 ป.6 3 9977 เด็กหญิง ชมพูนุช ปัญญาเรือน
30 ป.6 3 9980 เด็กหญิง กัลยา ต้าวห้าว
31 ป.6 3 10003 เด็กหญิง สิริกัญญา หม้อศรีใจ
32 ป.6 3 10007 เด็กหญิง วราภา คำบูญ
33 ป.6 3 10012 เด็กหญิง สุวิชชา หงษ์สาม
34 ป.6 3 10020 เด็กหญิง พัชราภา หมอยา
35 ป.6 3 10288 เด็กหญิง ตุ๊กตา บุญมา
36 ป.6 3 10472 เด็กหญิง นัฐธิชา ขุนศรีจตุรงค์
37 ป.6 3 10774 เด็กหญิง ชญานี ขัดสม
38 ป.6 3 10786 เด็กหญิง ทิพย์พาพร มงคล
39 ป.6 3 11116 เด็กหญิง กัลยาณี สาริพันธ์
40 ป.6 3 11117 เด็กหญิง บัณฑิตา พุดกลัด
ҹ(3054)ประวัติครูพงษ์ศักดิ์
 
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง

รางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2558 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2557 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน

CAI ประเภทเกม ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์
 

วาดภาพด้วย paint
 

เครื่องบินพลังยาง
 

YouTube
 

comsci42
comsci42ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
396 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com